1 - معظلات زیست محیطی استان از دید شما چه می باشد؟

 

2- مواردی که منجربه حفظ گونه های رو به انقراض بومی استان می گردد،چیست ؟