اهداف و وظايف كلي سازمان 

 

u- اجراي قوانين و ضوابط مربوط به استقرار و فعاليت واحدهاي صنعتي و خدماتي .
uـ كنترل واحدهاي آلوده كننده محيط زيست و الزام آنها به رعايت ضوابط و استانداردهاي موجود .
uـ جلوگيري از ادامه فعاليت واحدهاي آلاينده .
uـ نمونه برداري , بررسي و كنترل مواد آلوده كننده محيط زيست در مراكز شهري و صنعتي .
uـ همكاري با واحدهاي صنعتي داوطلب استقرار نظام مديريت زيست محيطي          
uـ جلــــب همكــــاري دستگــــاههــــاي اجرايي استان به منظور رعايت ملاحظات زيست محيطي .
u ـ انجام طرحهاي مطالعات محط زيست انساني استان با همكاري مراكز دانشگاهي .
uـ رسيدگي به شكوائيه ها و اختلافات مربوط به مسائل محيط زيست .
uـ تعيين و شناسايــــــي زيستگــــاه هـــــا و روابط بوم شناختي موجود بين گونه هاي حيات وحش و محيط آنها.
uـ حفاظت از ذخاير طبيعي و تنوع زيستي در مناطق تحت پوشش .
uـ ارائه راهكار و پيشنهاد جهت ترميم اثرات سوء ناشي از فعاليتهاي گذشته در محيط زيست طبيعي .
uـ سرشماري وحوش و تعيين ميزان بهره برداري اصولي از حيات وحش استان .
uـ تهيه و آماده نمودن نمونه هاي گياهي , جانوري و غيره براي موزه هاي تاريخ طبيعي استان .
uـ امور بازرسي و نظارت بر عملكرد اجرايي واحدهاي تابعه اداره كل .
uـ رسيدگي به شكايات واصله بر حسب مورد.
uـ تاميـــــــــن تجهيــــزات انفــــــرادي مورد نياز محيط بانان ( اعم از اسلحه , مهمات , بي سيم , لباس و ….) و نظارت بر چگونگي استفاده آن .
uـ اجراي قوانين شكار و صيد قوانين حفاظت و بهسازي محيط زيست .
uـ نشر فرهنگ زيست محيطي در بين افراد جامعه براي ايجاد علاقه , حس مسؤوليت و مشاركت عمومي در حفاظت از محيط زيست با همكاري مراكز آموزشي و پژوهشي و رسانه هاي همگاني
uـ تلاش در زمينه راهنمايي و ارتقاي دانش عمومي از طريق برگزاري مصاحبه ها , كنفرانس ها, سمينارها, بازديدها, چاپ و انتشار آگهي هاي عمومي , بروشورها و جزوه هاي آموزشي .
uـ برقراري ارتباط اداره كل با ديگر دستگاهها و نهادهاي اجرايي به منظور تبادل اطلاعات در زمينه فعاليتهاي سازماني