رئیس اداره مدیریت ارزیابی عملکرد

حسن فرخانی

 پست الکترونيک:    h.farkhani@doe.ir

 

 

 

 

 

 

کارشناس  اداره مدیریت ارزیابی عملکرد

محمد خالقی