فهرست عمده ترین زیستگاههای آبی پرندگان مهاجر آبزی  و کنار آبزی استان به تفکیک شهرستانها
ردیف
شهرستان
زیستگاه
مساحت _ طول
موقعیت
1
شیروان
دریاچه سد بازو
450 هکتار
شمال شرقی شیروان
2
شیروان
دریاچه سد شورک
90 هکتار
جنوب غربی شیروان
3
شیروان
آب بندان  امور عشایری
3>هکتار
منطقه حفاظت شده گلول و سرانی
4
شیروان
لاگونهای کارخانه قند
؟؟؟
15 کیلومتری غرب شیروان
5
بجنورد
آب بندان راستقان
10>هکتار
شمال شرقی بجنورد
6
بجنورد
آب بندان عبدل آباد
10> هکتار
شمال شرقی بجنورد
7
بجنورد
رودخانه اترک
320 کیلومتر
شاخه فرعی بابا امان تا مسیر راستقان
8
بجنورد
آب بندان مسیر اترک
3> هکتار
شاخه فرعی بابا امان تا مسیر راستقان
9
بجنورد
لا گونهای پتروشیمی
؟؟؟
شرکت پتروشیمی (غرب بجنورد)
10
مانه و سملقان
دریاچه سد شیرین دره
433 هکتار
شمال شرقی آشخانه
11
اسفراین
دریاچه سد بیدواز
253 هکتار
شرق اسفراین
12
اسفراین
کال شور
؟؟؟
غرب اسفراین
13
جاجرم
آب بندان حسین آباد
5 _ 10 هکتار
غرب جاجرم
14
جاجرم
لا گونهای کارخانه آلومینا
؟؟؟
غرب جاجرم
15
جاجرم
کال شور
؟؟؟
غرب جاجرم
16
فاروج
دریاچه سد رسالت
6/41 هکتار
شمال فاروج
نام پرندگان مهاجر مشاهده شده در تالابها و زیستگاههای آبی استان خراسان شمالی
ردیف
نام فارسی
نام علمی
مناطق دیده شده در خراسان شمالی
1
چنگر
Fulica atra
دریاچه و سد بازو _ سد عبدل آباد در حصار گرمه خان
2
اردک بلوطی
Aythya nyroca
 
3
اردک سر سیاه
Aythya marial
منطقه حفاظت شده سرانی_ سد بیدواز _ سد بازو
4
اردک نوک پهن
Anas clypeata
سرانی _ سد بیدواز _ سد بارزو
5
خوتکا ابرو سفید
Anasq uerquedula
سرانی _ سد چری _ سد شیرین دره _ سد بازو
6
اردک سرسبز
Anas platyrhynchos
کال شور _ سرچشمه رود اترک
7
درنای کوچک
Grus leucoyerarus
 
8
کور کور سیاه
Milrus migrans
سد چری
9
آنقوت
Tadornrna ferruginea
سد شیرین دره
10
سلیم طوقی
Charadrius hiaticula
سد شیرین دره
11
گیلانشاه حنایی
Limosa lapponica
 
12
آبچیلک پا سبز
Tringa neblaria
آببندان علی ریزک _ سد شیرین دره _کال شور
13
آبچیلک نوک سربالا
Xenus cinereus
سرانی
14
آبچیلک آوازخوان
Actitis hepuleucos
آببندان علی ریزک_ سرچشمه و آببندان رود اترک
15
کاکائی نقره ای
Larus argentatus
سد شیرین دره
16
کاکائی سیاه
Larus ridibundus
سد شیرین دره _ سد بارزو
17
بوتیمار کوچک
Lxobrychus minutus
آببندان عبدل آباد _ علی ریزک _ کال شور
18
بالکان کوچک
Phalacrosorax pygmeus
سد بارزو_ سد شیرین دره_ بیدواز _سرچشمه اترک
19
حواصیل ارغوانی
Ardea purpura
منطقه سرانی
20
حواصیل سفید بزرگ
Egretta alba
سد بارزو _ سد شیرین دره
21
حواصیل خاکستری
Ardea cinerea
علی ریزک _ سرچشمه اترک _ سد چری بارزو _ عبدل آباد
22
تلیله سفید
Calidris alba
سد شیرین دره
23
اردک سیاه کاکل
Aythya fuliqula
آببندان قره خانبندی
24
اگرت کوچک
Eqretta garzetta
آببندان عبدل آباد _ رودخانه اترک
25
اگرت ساحلی
Eqretta qularis
سرچشمه رود اترک
26
اکراس سیاه
Plegadis falcinellus
منطقه سرانی