1. تصویر صفحه اول شناسنامه           1 برگ
2. عکس 3×2 یا 4×3                      1 قطعه
3. واریز مبلغ 12000 ریال به حساب 95053 نزد بانک ملی شیعه دولت_ بجنورد
 بنام اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
 
تبصره  : مبلغ صدور پروانه  و سایر شرایط  مربوطه همه ساله طی دستورالعملی توسط سازمان محیط زیست اعلام خواهد شد.