مدارک لازم جهت صدور پروانه انتفاعی شکار خرگوش
با استفاده از تازی فقط در مناطق آزاد
:
(جهت اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران)
 
1. صدور پروانه فقط جهت متقاضیان اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
2. مهلت صدور پروانه تا تاریخ پانزدهم اسفند ماه سال جاری
3. هر شکارچی در هفته سه روز ( چهارشنبه، پنجشنبه و جمعه) مجاز به شکار   می باشد.
4. هر شکارچی در دو مسافرت مجاز به حداکثر شکار سه خرگوش می باشد.
 5. هر شکارچی مجاز به استفاده از فقط دو قلاده تازی در هر مسافرت می باشد.
عکس 3×2  یا  4×6