گردش نامه در واحد اداری
کمينه
ورود نامه
 
مدیر کل
 
ثبت
 
ارجاع به امور اداری
 
بایگانی
 
پیگیری و بررسی نامه
 
معاونت اداری مالی
 
تایپ
 
مدیر کل
 
ثبت در دبیرخانه
 
 
خروج نامه

 
 چاپ