لطفا در این قسمت چیزی ننویسید
 
شماره پیشنهاد: ...........................
 
تاریخ ثبت : .............................
Text Box:
                          
                           برگه ارائه پیشنهاد
اداره کل حفاظت محیط زیست
         خراسان شمالی
 
 

 

مشخصات پیشنهاد دهنده / پیشنهاد دهندگان :
 چنانچه پیشنهاد بصورت گروهی مطرح شده است ، مشخصات تمامی همکاران مشارکت کننده ، میزان مشارکت هر کدام به
درصد و امضای آنان در جدول ذیل ثبت می گردد .
ردیف
نام
نام خانوادگی
واحد سازمانی
عنوان پست سازمانی
مدرک تحصیلی
سنوات خدمت
در صد
مشارکت
امضاء
1
 
 
 
 
 
 
 
 
2
 
 
 
 
 
 
 
 
3
 
 
 
 
 
 
 
 
4
 
 
 
 
 
 
 
 
5
 
 
 
 
 
 
 
 
 
عنوان پیشنهاد :
   لطفا موارد زیر را به صورت مشروح و مستند در پشت صفحه مرقوم فرمایید .
(در صورتی که نیاز به توضیحات بیشتری وجود داشته باشد ، آنها را به برگه پیشنهاد الصاق نمایید )
1-    شرح روش فعلی یا وضعیت موجود : (توضیح ، نمودار و ...........)
2-    شرح اشکالات روش فعلی یا وضعیت موجود :
3-    شرح روش یا موارد پیشنهادی : (توضیح ، نمودار و ...........)
4-    مزایای روش یا موارد پیشنهادی : (مقایسه با روش فعلی ، نتایج حاصله ، میزان صرفه جویی و .)
5-    بودجه و امکانات مورد نیاز جهت اجرای پیشنهاد : (منابع مالی ، نیروی انسانی ، فضای فیزیکی ، مواد ، تجهیزات مورد نیاز و .....)
6-     در صورتی که سابقه ارائه پیشنهاد به هر یک از ادارات و سازمانهای دولتی دارید بیان نمایید
تحویل دهنده پیشنهاد :
     نام و نام خانوادگی :
                    امضاء :
 
    لطفا چنانچه مدارک و یا مستنداتی مبنی بر تایید
   مزایای پیشنهاد فوق الذکر موجود می باشد ، آنها را به
  برگه الصاق نمایید .
دبیرخانه کمیته پذیرش و بررسی پیشنهادها