وظايف واحد محيط زيست طبيعي

 

uبررسي و مطالعه بيولوژيك و اكولوژيكي در مورد منابع حيات وحش و آبزيان
uبررسي و مطالعه به منظور شناسايي گونه هاي با ارزش ، خاص ، و نادر در حال انقراض جانوري و گياهي
uبررسي و مطالعه جهت حيات وحش و آبزيان به منظور اعمال مديريت و كنترل جمعيت آنها نظير تعيين سهميه برداشت سهميه پروژه هاي خاص به منظور حفظ تعادل اكولوژيك
uبررسي و مطالعه در مورد چگونگي توزيع و گسترش جانوران در مناطق مختلف چهارگانه
uجلوگيري از هر گونه تخريب ، در هم ريختگي و نابساماني در محيط زيست و مناطق تحت مديريت استان
uترسيم و بهسازي اثرات سوء گذشته در محيط زيست
uمطالعه و بررسي مناطق تحت مديريت مديريت جهت تهيه شناسنامه مناطق
uتهيه نقشه توزيع و گسترش مناطق مختلف و تهيه نقشه پوشش گياهي به منظور براورد تعيين احتياجات حيات وحش
uبررسي و مطالعه به منظور شناسايي مناطقي كه داراي ويژگيهاي خاص و منحصر به فرد اكولوژيك باشند و تعيين حدود آنها
u حفظ و نگهداري مناطقي كه داراي ويژگيهاي خاص اكولوژيك ، گونه هاي نادر در حال انقراض جانوري و گياهي است به منظور ايجاد بست مناسب براي تحقيق و برنامه ريزي مدرن
u بررسيهاي زيست محيطي به منظور حفاظت ازمنابع ژن بومي و ذخاير موجود ، ايجاد تاسيسات لازم در جهت حفظ و نگهداري آنها براي استفاده نسل آينده
u بررسي و مطالعه اثرات ناشي از وقايعي چون خشكسالي ، سيل، رانش زمين و غيره
u تهيه و تدوين ضوابط و مقررات زيست محيطي مربوط به ظرفيت اكوسيستمها ، بهره وري معقول از زمين و ساير فعاليتهاي توسعه و پيشرفت كه در رابطه با كاربرد زمين و محيط زيست موجود است
u تهيه و تدوين ضوابط و مقررات مربوط به جانوران وحشي
u كنترل و نظارت مستمر بر اجراي صحيح قوانين و ضوابط و مقرراات و استانداردهاي مربوط به مسائل زيست محيطي
u جمع آوري و نگهداري نمونه هاي گيا هي و جانوري وايجاد نمايشگاه با توجه به جنبه هاي آموزشي و تحقيقاتي آنها و تاكسيدرمي جانوران وحشي
u سرشماري حيات وحش مناطق تحت مديريت
u بررسي چگونگي استقرار واحدهاي صنعتي در مناطق حساس و چهارگانه محيط زيست
u بررسي و مطالعه عادات و رفتار حيات وحش و آبزيان با استفاده از روشهاي مختلف مانند تله گذاري ، زنده گيري ، علامت گذاري ، و حلقه گذاري و رديابي