مراحل صدور مجوز بهره برداري از واحدهاي صنعتي و خدماتي

 

 

u دامنه عملكرد:  استا ن خراسان شمالي
 
 مدت زمان انجام كار :از تاريخ وصول نامه تا ارسال پاسخ به مرجع استعلام كننده حداكثر 30 روز
 مراحل و شرح اقدامات :
1. ارائه نامه استعلام از ارگانهاي ذيربط (ازطريق پست و يا توسط متقاضي ).
2. ارجاع استعلام به كارشناس مربوطه ويا اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مورد نظر(در صورت وجود اداره شهرستان)
u 3. تشكيل پرونده
4. تكميل و ارائه پرسشنامه زيست محيطي و همچنين پرداخت هزينه كارشناسي بر اساس تعرفه مصوب توسط متقاضي.
5. بازديد از محل معرفي شده توسط كارشناس مربوطه(به همراه متقاضي).
6. تهيه و ارائه گزارش زيست محيطي واحد توسط كارشناس.
7. بررسي گزارش كارشناسي به منظور مطابقت وضعيت محل معرفي شده با ضوابط زيست محيطي استقرار صنايع در            كميته استقرار صنايع
8. ارسال پاسخ به ارگان استعلام كننده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست
 
u مدارک مورد نیاز :
1. پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي .
2. فيش پرداخت شده متقاضي بابت تعرفه كارشناسي.
u3. افتتاح حساب يك در هزار فروش توليدات نزد شعب يكي از بانكهاي عامل
u