پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک
ahoo.jpg
پارک ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل
ghoch.jpg
پناهگاه حیات وحش میاندشت