کنفرانس جهانی محیط زیست : این کنفرانس از پنجم تا شانزدهم ژوئن 1972 در شهر استکهلم پایتخت سوئد با شرکت مقامات و نمایندگان اکثر کشورهای جهان تشکیل شد. کنفرانس مذبور در پایان اجلاس مبادرت به انتشار یک بیانیه یا اعلامیه اصولی و یک طرح عملیاتی یا اجرایی نمود که با عنوان اسناد کنفرانس جهانی محیط زیست تلقی می شوند. ضمنا روز افتتاح این کنفرانس  (5 ژوئن)   به عنوان روز جهانی محیط زیست تعیین گردیده است.
 
   میزان و هزینه های فرسایش : میزان فرسایش سالانه از یک میلیارد تن در 1350  به حدود چهار و نیم میلیارد تن در سال 1390 خواهد رسید.به گزارش برنامه عمران سازمان ملل (1991) هزینه فرسایش در ایران معادل 14 درصد درآمد ناخالص ملی می باشد.