الف) تنظیم شکوائیه مبنی بر تخلف انجام شده اعم از شکار و صید غیر مجاز ، شروع به شکار و صید غیر مجاز، تعلیف و تخریب غیر مجاز و غیره 
ب) تنظیم صورت مجلس تخلف در سه برگ و ارائه برگ مخصوص مراجع قضایی به دستگاه ذیربط
پ) تنظیم صورتجلسه بازجویی به عنوان ضاطین خاص دادگستری از متخلفین
ت) ارائه صورتجلسه کارشناسی گوشت مکشوفه از متخلفین تنظیمی توسط کارشناسان این اداره کل در صورت وقوع تخلف شکارغیر مجاز حیوانات وحشی
ث) تنظیم صورتجلسه برآورد خسارات وارده به محیط زیست در صورت وقوع تخلف تخریب و بوته کنی و غیره
لازم به ذکر است امضاء و اثر انگشت متخلفین جرائم و تخلفات زیست محیطی در ذیل صورت مجلس تخلف تنظیمی مامورین اجرایی الزامی است