مدارک لازم جهت صدور دفترچه شناسایی شکارچیان(ویژه سلاح ساچمه زنی(
 

 

 دامنه عملكرد:  استا ن خراسان شمالي

 
 مدت زمان انجام كار :از تاريخ تکمیل پرونده تا ارسال پاسخ به مرجع استعلام كننده حداكثر 2 روز


 مراحل و شرح اقدامات :

u 1. تشكيل پرونده
2. تكميل و ارائه پرسشنامه زيست محيطي و همچنين پرداخت هزينه بر اساس تعرفه مصوب توسط متقاضي.
3. بررسي پرونده به منظور رعایت و اعمال موارد قانونی توسط  كارشناس مربوطه
4. ارائه پروانه پس از امضاء و تائید مقام مسئول
 

u مدارک مورد نیاز :


1. تصویر جواز حمل سلاح کامپیوتری جمهوری اسلامی ایران پشت و رو         1 برگ
2. تصویر صفحه اول شناسنامه            1 برگ
3. عکس 4×3                                   2قطعه
4. واریز مبلغ 55000 ریال بحساب شماره جاری 95049نزد بانک ملی شعبه دولت به
                                                            کد بانکی    8698
 نام اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
 ( متقاضیان شهرستانهای خراسان شمالی) مبلغ مزبور را می توانند حواله کنند.
5. اصل فیش بانکی (یا حواله بانکی )صاحب حساب                                    1 برگ
6. تکمیل فرم تقاضای صدور دفترچه شناسایی (ویژه ساچمه زنی)فرم پیوست 1 برگ
7. تحویل اصل دفترچه شناسایی ویژه سلاح ساچمه زنی                             1 جلد

 

 تبصره : مبلغ صدور دفترچه شناسایی ویژه سلاح ساچمه زنی همه ساله توسط سازمان محیط زیست تعیین خواهد شد.