مدارک لازم جهت صدور دفترچه شناسایی شکارچیان ) ویژه گلوله زنی (
 
   1. تصویر جواز حمل سلاح گلوله زنی کامپیوتری جمهوری اسلامی ایران
(ساحقا جا، ساحفا سا، ساحفا ناجا) پشت و رو               1برگ
 
2. تصویر صفحه اول شناسنامه                                    1برگ
 
    3. عکس4×3                                                              2 قطعه
 
                            4. واریز مبلغ 165000 ریال به حساب شماره 95049نزد بانک ملی ایران شعبه     دولت                                                کد بانکی   8698
به نام اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
 ( متقاضیان شهرستانهای خراسان شمالی) مبلغ مزبور را می توانند حواله نمایند.
 
          5. اصل فیش بانکی ( یا حاله بانکی ) مربوط به صاحب حساب       1 برگ
 
                     6. تکمیل فرم تقاضای صدور دفترچه شناسایی( ویژه گلوله زنی فرم پیوست
 7. تحویل اصل دفترچه شناسایی ویژه سلاح گلوله زنی
 
تبصره : مبلغ صدور دفترچه شناسایی ویژه سلاح گلوله زنی همه ساله توسط سازمان محیط زیست تعیین خواهد شد.