فرم درخواست کار
کمينه
اداره کل حفاظت محیط زیست خراسانشمالی
( فرم درخواست کار )
 
نام خانوادگی               نام          شمارهشناسنامه:         محل تولد :
وضعیت تاهل              نام پدر           مدرکتحصیلی:                رشته و گرایش تحصیلی:
دانشگاه محل اخذ مدرک:                      معدلکل:                     سال اخذ مدرک:
وضعیت سهمیه:           شاهد                ایثارگر                      جانباز
وضعیت نظام وظیفه: انجامداده                      انجام نداده
 
(سوابق کاری( با ذکر مدت زمان
 
 
 
(میزان آشنایی با کامپیوتر(با ذکر دورهها
 
 
 
(میزان آشنایی با زبان(با ذکر دوره ها
 
 
 
نمونه کارهای تحقیقاتی و پژوهشی
 
 
 
 آدرس و تلفن و ایمیل
 
 

 
 چاپ