محیط زیست انسانی

 

uاهم وظایف واحد محيط زيست انساني :
uحيطه عملكرد و وظايف واحد محيط زيست انساني با توجه به پاسخگويي ارباب رجوع و حفاظت از محيط زيست و نيز كنترل آلايندگي واحدهاي صنعتي و توليدي از حساسيت و اهميت با لايي برخوردار است .
uاز جمله فعاليتهاي اين واحد مي توان به موارد زير اشاره نمود :
uبررسي و اعلام نظر در خصوص استعلامهاي دريافتي )استقرار ،بهره برداري ، توسعه واحدهاي صنعتي توليدي خدماتي )
uبازديد و گشت ويژه از واحدهاي صنعتي - توليدي خدماتي فعال در استان و كنترل ميزان آلاينگي واحدها
uصدور اختاريه براساس بازديد هاي دوره اي به عمل آمده از واحدهاي آلاينده(هوا،صوت ، پساب ، خاك )
uبررسي شكوائيه هاي واصله طي بازديد و پاسخگويي به آنها
uمطالعه و بررسي نحوه حذف مواد زايد و ارائه پيشنهادات و راهكارها در خصوص دفع مواد زايد خاص واحدهاي صنعتي
uمديريت و نظارت بر دفن و دفع اصولي پسماندهاي عادي و خطرناك
uهمكاري با پروژه هاي تحقيقاتي و مطالعاتي
uارائه مقالات و گزارشات تحقيقاتي در خصوص مسائل و مشكلات زيست محيطي
uاخذ جرائم زيست محيطي از واحدهاي آلاينده مطابق قانون
uبرگزاري كميته كارشناسي جهت بررسي استقرار ، بهره برداري و توسعه واحدهاي صنعتي توليدي خدماتي استان
uشركت در كلاسها و كارگاههاي آموزشي براي ارتقاء سطح علمي
uشركت در جلسات مختلف در خصوص بررسي و مطالعه مسائل زيست محيطي
uمسئوليت كار گروههاي تخصصي (آلودگي هوا )