نوع پوشش گیاهی غالب مناطق تحت مدیریت اداره کل حفاظت
محیط زیست خراسان شمالی
 
پارک ملی و منطقه حفاظت شده سالوک
پوشش گیاهی : ارس، زرشک، کرکو، شیر خشت، گون، چوبک، کلاه میر حسن، درمنه و.......
پارک ملی و منطقه حفاظت شده ساریگل
پوشش گیاهی : ارس، زرشک، کرکو، شیر خشت، گون، چوبک، کلاه میر حسن، درمنه  و گونه های Efemeral ( کم زری )
پناهگاه حیات وحش میان دشت
پوشش گیاهی : گز، تاغ، انواع سالسولا، اسکمبیل، درمنه، ورک، گیس پیر زن
منطقه حفاظت شده گلول و سرانی
...پوشش گیاهی : ارس، افرا، شیر خشت، باد خورک، گون، ریشه چوبک، کلاه میر حسن و
منطقه حفاظت شده قرخود
پوشش گیاهی : ارس، افرا، گلابی وحشی، سیب وحشی، گردو، انگور، انجیر، گون، کلاه میر حسن، درمنه، بادامک، داغداغک، سیاه تلو و...