1. واریز مبلغ 210000 ریال معادل بیست و یک هزار تومان به حساب شماره 95053   
                                                                                                  8698
نزد بانک ملی شبعه دولت به نام اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
2. عکس 3×2 یا 4×3          1قطعه
3. ارائه اصل دفترچه شناسلیی شکارچیان ویژه گلوله زنی
4. ارئه اصل کارت حمل سلاح کامپیوتری گلوله زنی جمهوری اسلامی ایران                      (ساحفاجا_ساحفا سا_ ساحفاناجا )
5. مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور به مدت سه روز خواهد بود.
 
 
تبصره : مبلغ پروانه همه ساله طی دستور العملی از طرف سازمان متبوع اعلام خواهد شد.
 شروع صدور پروانه از تاریخ هفتم آبانماه لغایت پانزدهم بهمن ماه و در استان هرمزگان تا تاریخ پانزدهم دیماه خواهد بود.