·         دامنه عملكرد:  استا ن خراسان شمالي
 
 مدت زمان انجام كار :از تاريخ وصول نامه تا ارسال پاسخ به مرجع استعلام كننده حداكثر 30 روز
 مراحل و شرح اقدامات :
1. ارائه نامه استعلام از ارگانهاي ذيربط (ازطريق پست و يا توسط متقاضي ).
2. ارجاع استعلام به كارشناس مربوطه ويا اداره حفاظت محيط زيست شهرستان مورد نظر(در صورت وجود اداره شهرستان)
3. تشكيل پرونده
4. تكميل و ارائه پرسشنامه زيست محيطي و همچنين پرداخت هزينه كارشناسي بر اساس تعرفه مصوب توسط متقاضي.
5. بازديد از محل معرفي شده توسط كارشناس مربوطه(به همراه متقاضي).
6. تهيه و ارائه گزارش زيست محيطي واحد توسط كارشناس.
7. بررسي گزارش كارشناسي به منظور مطابقت وضعيت محل معرفي شده با ضوابط زيست محيطي استقرار صنايع در            كميته استقرار صنايع
8. ارسال پاسخ به ارگان استعلام كننده توسط اداره کل حفاظت محیط زیست
 
·         مدارک مورد نیاز :
1. پرسشنامه تكميل شده توسط متقاضي .
2. فيش پرداخت شده متقاضي بابت تعرفه كارشناسي.
3. افتتاح حساب يك در هزار فروش توليدات نزد شعب يكي از بانكهاي عامل
 
 
 
مدارک لازم جهت صدور پروانه شکارخوک وحشی (گراز)
ویژه اقلیتهای مذهبی شناخته شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران
 
  1. ارائه دفترچه شناسایی ویژه شکارچیان (گلوله زنی)یا ساچمه زنی (چهار پاره)
  2. ارائه اصل جواز (کارت حمل سلاح)کامپیوتری (رایانه ای) دارای اعتبار
  3. واریز مبلغ 26000ریال 95053 نزد بانک ملی شیعه دولت به نام اداره کل
                          کد بانکی   8698  
     حفاظت محیط زیست خراسان شمالی
  1. اصل فیش بانکی مربوط به صاحب حساب     1برگ
  2. عکس 3×2  یا 4×3                                 2 قطعه
  3. رعایت کلیه اصول مندرج در پروانه و سایر موارد عنوان شده در قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران در خصوص نحوه شکار و فروش، محل ارائه شده و....
  4. مدت اعتبار پروانه از تاریخ صدور به مدت 3 روز می باشد.
  5. مهلت صدور پروانه تا پانزدهم اسقند ماه همان سال.
توضیح : مبلغ صدور پروانه و سایر شرایط (پروانه شکار خوک و گراز)همه ساله توسط سازمان مرکزی (طی دستور العملی)اعلام خواهد نمود.