مدارک لازم جهت صدور پروانه انتفاعی زنده گیری بلدرچین با تور و تیپچه
 بدون استفاده از سگ شکاری  :
 
1.     واریز مبلغ 100000 ریال ( یکصد هزار ریال ) به حساب شماره 95053نزد بانک
         کد بانکی    8698                                          
ملی شیعه دولت بنام اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمال
2.     اصل فیش بانکی
3.     عکس 3×2 یا 4×3 تمام رخ
4.     فصل مجاز از تاریخ  15/2/85 لغایت  1/4/85  (مناطق سردسیر) و در مناطق گرمسیر از تاریخ 1/1/85  لغایت  15/3/85 می باشد.
5.     مناطق گرمسیری شامل استانهای سیستان و بلوچستان _ هرمزگان_ خوزستان _ بوشهر( قسمتهای از استانهای فارس و کرمان) سایر استانهای (سردسیر) محسوب می گردد.
 
تبصره : مبلغ دریافتی بابت صدور پروانه انتفاعی و سایر مقررات مربوطه همه ساله توسط سازمان تعیین و ابلاغ خواهد شد.