در خواست مرخصی
کمينه
در خواست مرخصی
1.     وزارت     :
    موسسه
2. شماره مستخدم :
3. نام :
4. نام خانوادگی:
5. عنوان پست ثابت سازمانی :
6. واحد سازمانی:
7. مدت مرخصی ............................ روز
8. تاریخ شروع و خاتمه مرخصی
از...............................................لغایت...........................................
9. مدارک پیوست :
 
10. نوع مرخصی
استحقاقی           استعلاجی           بدون حقوق
11. اظهار نظر مقام مسئول
موافقت می شود              موافقت نمی شود
علت عدم مخالفت :
 
 
نام و نام خانوادگی:
عنوان پست ثابت سازمانی:
                                              تاریخ:                     امضاء:
 
 
* مستخدم باید به طریق مقتضی قبل از درخواست مرخصی از
استحقاق خود برای استفاده از مرخصی مورد نظر اطمینان حاصل کند.

 
 چاپ