درخواست مرخصی کمتر از یکروز
کمينه
درخواست مرخصی کمتر از یک روز
 
1. وزارت یا موسسه:
2. واحد سازمانی:
3. تاریخ استفاده :
4. مدت استفاده :
        ساعت
5. زمان شروع و خاتمه :
 
از ساعت:                     تاساعت:
6. نام و نام خانوادگی
درخواست کننده:
 
 
تاریخ :                        امضاء:
7. اظهار نظر مقام مسئول :
موافقت می شود.
موافقت نمی شود.
 
تاریخ :                           امضاء :
 
 

 
 چاپ