برای استفاده از خدمات الکترونیک نیازی به عضویت در سایت نیست

در مراحل درخواست خدمت از شما اطلاعات هوتیتان پرسش می شود.

برای دسترسی به نتایج بررسی پرونده نیاز به ارایه مجدد اطلاعات هویتی و شماره رهگیری درخواست خواهید داشت