مدیر کل :مهدی اله پور
پست الکترونيک:   

 

 

 

 

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع : حامد هدایتی وحید

 تلفن تماس : 32235812

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت فنی :   حبیب لشکری

 تلفن تماس : 32221217

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت نظارت و پایش : حسین هراتی

 تلفن تماس : 32235813

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره حراست : محمد میرنژاد

 

 

 

 

 

 

 

 

 رئیس اداره شهرستان شیروان : حمید فخرانی

 تلفن تماس : 36347854

 

  

 

 

 

 

 

رئیس اداره شهرستان جاجرم : احمد صفرزاده

 تلفن تماس : 32272094

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره شهرستان اسفراین : علی فرجی

 تلفن تماس : 37222321

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره شهرستان گرمه : عبدالرحمن زحمتی

 تلفن تماس : 32506322

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره شهرستان آشخانه : سید محمد موسوی

 تلفن تماس : 32235812

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره امور اداری: حمیدرضا سوداگر

 

 

 

 

 

 

 

 

فرمانده یگان : محمدحسین صالحی

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول روابط عمومی : حسن پهلوان

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد : حسن گل محمد فرخانی

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره محیط طبیعی: اسکندر گردمردی

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره محیط انسانی :عیدمحمد رهبر

 

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره پشتیبانی،فنی مهندسی : امین سودمند

 

 

 

  

 

 

 

 

مسئول اداره امور مالی : فریبا علیدادیانی 

 

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست آموزش و مشارکت های مردمی : زهرا طالب زاده

 


 

 

 

 

مسئول آمار و فناوری اطلاعات : علی آبداری

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها: حمیدرضا جاوید

 

 

 

  

 

 

  

رئیس اداره حقوقی : آزاده سادات سبحانی

 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول نقلیه : فرج الله نوحه خوان