مدیر کل : سید اصغر مطهری
پست الکترونيک:   a.motahari@doe.ir  

 

 

 

 

 

معاونت توسعه مدیریت و منابع : حمیدرضا سوداگر

پست الکترونيک:    h.sodagar@doe.ir

 

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت فنی :   مسعود صانعی

پست الکترونيک:    info@nkhdoe.ir

 

 

 

 

 

 

 

 معاونت نظارت و پایش : حسین هراتی

پست الکترونيک:    info@nkhdoe.ir

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره حراست : محمد میرنژاد

پست الکترونيک:     herasat@nkhdoe.ir

 

 

 

 

 

 

 رئیس اداره شهرستان شیروان : حمید فخرانی

 پست الکترونيک:   h.fakhrani@doe.ir

  

 

 

 

 

 

رئیس اداره شهرستان جاجرم : سید محمد موسوی

پست الکترونيک:    info@nkhdoe.ir

 

 

 

 

 

رئیس اداره شهرستان اسفراین : روح الله لایق

پست الکترونيک:    r.layegh@doe.ir

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره شهرستان گرمه : احمد صفرزاده

پست الکترونيک:   info@nkhdoe.ir

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره شهرستان آشخانه : موسی ولیزاده بریمانلو

پست الکترونيک:   m.valizadeh@doe.ir

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره امور اداری: مرتضی سلیم آبادی

پست الکترونيک:     m.salimabadi@doe.ir

 

 

 

 

 

 

 

فرمانده یگان : جعفر علیپور

پست الکترونيک:     j.alipoor@doe.ir 

 

 

 

 

 

 

 

مسئول روابط عمومی : حسن پهلوان

پست الکترونيک:    h.pahlevan@doe.ir

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره بازرسی و ارزیابی عملکرد : حسن گل محمد فرخانی

پست الکترونيک:    h.farkhani@doe.ir

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره محیط طبیعی: اسکندر گردمردی

پست الکترونيک:     e.gordmardi@doe.ir

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره محیط انسانی :حبیب لشکری 

 پست الکترونيک:     h.lashkari@doe.ir

 

 

 

 

 

 

 

رئیس اداره پشتیبانی،فنی مهندسی : مهدی بالش آبادی

پست الکترونيک:   m.baleshabadi@doe.ir

 

 

  

 

 

 

 

مسئول اداره امور مالی : فریبا علیدادیانی 

پست الکترونيک:     f.alidadiani@doe.ir

 

 

 

 

 

 

 

سرپرست آموزش و مشارکت های مردمی : زهرا طالب زاده

پست الکترونيک:     z.talebzadeh@doe.ir


 

 

 

 

مسئول آمار و فناوری اطلاعات : علی آبداری

پست الکترونيک:    a.abdari@doe.ir

 

 

 

 

 

رئیس اداره امور آزمایشگاه ها: حمیدرضا جاوید

پست الکترونيک:    h.javid@doe.ir

 

 

  

 

 

  

رئیس اداره حقوقی : جواد یازرلو

پست الکترونيک:    j.yazarlo@doe.ir

 

 

 

 

 

 

مسئول نقلیه : فرج الله نوحه خوان

الکترونيک : naghlieh@nkhdoe.ir