مدیریت محترم اداره کل
 
 با سلام
    احتراما خواهشمند است دستور فرمایید: اقلام به شرح زیر جهت استفاده در اداره کل، واحد.................خریداری و در اختیار................... قرار گیرد.
 
                                                              نام و نام خانوادگی
                                                                      امضاء                        
                                                                      تاریخ
 
                                                                 
1.                                                                  11.
2.                                                                 12.
3.                                                                13.
4.                                                                14.
5.                                                                15.
6.                                                               16.
7.                                                                17.
8.                                                                18.
9.                                                                19.
10.                                                             20.
تقاضای صدور دستور جهت خریداقلام مورد نیاز
کمينه
مدیریت محترم اداره کل
 
 با سلام
    احتراما خواهشمند است دستور فرمایید: اقلام به شرح زیر جهت استفاده در اداره کل، واحد.................خریداری و در اختیار................... قرار گیرد.
 
                                                              نام و نام خانوادگی
                                                                      امضاء                        
                                                                      تاریخ
 
                                                                 
1.                                                                  11.
2.                                                                 12.
3.                                                                13.
4.                                                                14.
5.                                                                15.
6.                                                               16.
7.                                                                17.
8.                                                                18.
9.                                                                19.
10.                                                             20.
                                                                      
                                                                                                     
 

 
 چاپ