جرائم نقدی و ضرر و زیان وارده از شکار و صید غیر مجاز

 

ردیف
نام شکار (حیوان )
مبلغ جریمه (ریال)
1
گوزن زرد ايراني
32  ميليون
2
آهو
 9     ميليون
3
قوچ و ميش وحشي
400/6 ميليون
4
كل و بز وحشي
600/5 ميليون
5
دليجه هاو كوركورها
 15    ميليون
6
سنقرها انواع ترمتاي و ليل
 15     ميليون
7
هوبره
 8       ميليون
8
كبك ، كبك چيل ، تيهو ، ابيا ، دودوك
240    هزار