در حال حاضر استخدامي در اين دستگاه انجام نمي پذيرد.