رئیس اداره حراست : محمد میرنژاد

 

تماس مستقیم:    32235813-058  و  32235812-058

 

پست الکترونيک:     herasat@nkhdoe.ir