1 - اجرای قوانین و مقررات حاکم بر مسائـل زیـست محـیطی در تمامی زمینه ها.
 
2- تنظیم شکایات ، دادخواست، لوایح و دفاعیه های لازم.
 
3- حضور در جلسات دادرسی تخلفات و جرائم زیست محیطی اعم  از شکار و صید غیر مجاز ، تعلیف و تخریب غیر مجاز ، شروع به شکار، آلودگی محیط زیست و پیگیری واحدهای آلاینده و پیگیری اجرای حکم و اخذ ضرر و زیان متعلق به این جرائم  وفق قوانین و مصوبات .
 
4-تهیه و تنظیم آمار نموداری و نوشتاری جرائم و تخلفات زیست محیطی.
 
5- ارشاد و معاضدت قضایی مسئولین ذیربط واحدهای تابعه استانی در خصوص پیگیری پرونده ها و جرائم زیست محیطی و غیره.
 
6- مراجعه به دستگاههای دولتی و غیر دولتی ذیربط جهت حسن اجرای وظایف محوله.
 
7- سایر امور محوله از سوی مدیریت مجموعه.