- الف) اصل پنجاهم قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
 
درجمهوری اسلامي،حفاظت محیط زیست که نسل امروز و نسلهای بعد باید درآن حیات اجتماعی
 رو به رشدی داشته باشند،وظیفه عمومی تلقی می گردد.از این رو فعالیتهای اقتصادی و غیر آن
که با آلودگی محیط زیست یا تخریب غیرقابل جبران آن ملازمه پیدا کند،ممنوع است.
*- تفسیر اصل ۵۰ قانون اساسی جمهوری اسلامی ایران :
 ۱. تداعی کننده مفهوم توسعه پایدار ( نسل امروز و نسل های بعدی)
۲. اشاره به ظرفیت بردباری ( هر آلودگی و تخریبی که بیش از ظرفیت برد اکوسیستم باشد)
۳.اشاره به حفاظت محیط زیست . { همانطور که میدانیم لازمه حفاظت طرح ریزی برای آینده می باشد }
۴. وجود کلمه * یا * بین تخریب و آلودگی { یعنی هم تخریب ممنوع است و هم آلودگی }
۵.وجود کلمه *ممنوع است* . { یعنی هیچ جای جبرانی ندارد }
۶. در این اصل هم به محیط زیست انسانی اشاره شده و هم محیط زیست طبیعی .
 
- ب) خلاصه شرح وظایف واحد نظارت وبازرسی:
 
1-    نظارت بر وظایف گارد اجرایی برابردستورالعمل خدمتی گارد
 
2- انجام امور بازرسی از عملکرد واحدهای تحت مدیریت
 
3- نظارت بر تجهیزات ( اسلحه، مهمات، بیسیم) پرسنل گارد برابردستورالعمل خدمتی گارد
 
4- رسیدگی به شکایات واصله
 
5- جلو گیری از شکار وصید غیر مجاز،تخریب،تعلیف غیر مجازوقطع اشجار
 
6- نظارت بر نحوه اجرای ضوابط و دستورالعملهای صادره از سازمان
 
7- نظارت و برنامه ریزی گشتهای سیار وشبانه روزی در مناطق
 
8- نظارت بر عملکرد سایر واحدهای ستادی و اجرایی
 
9- بررسی نقاط ضعف وقوت واحدهای مختلف
 
10- تهیه و تنظیم برنامه های خدمتی پرسنل گارد حفاظتی مناطق چهار گانه محیط زیست
 
11- صدور پروانه ونظارت بر شکارچیان پروانه دار
 
12- سایر امور محوله
 
 
- ج) خلاصه فعالیتهای واحد نظارت و بازرسی اداره کل حفاظت محیط زیست خراسان شمالی :
 
1-    انجام گشتهای سیار و شبانه روزی (با 3 نفر پرسنل) در مناطق چهارگانه و مناطق آزاد
 
 
2- کشف تخلفات ودستگیری متخلفین ناشی از تعلیف وتخریب به تعداد  19 مورد
 
3- کشف تخلفات ودستگیری متخلفین ناشی از شکار وصید غیر مجاز
 
4- کشف سلاح ومهمات    
 
5- کشف ودستگیری شروع به شکار
 
6- کشف و زنده گیری وحوش مختلف
 
7- جلب ودستگیری متهمینی که موفق به دستگیری و اخذ ضرر وزیان نشده اند
 
8- رسیدگی به پرونده های شورای حل اختلاف ویژه محیط زیست
 
9- پیگیری سوابق همیاران افتخاری و توجیه آنان در خصوص شرح وظایف محوله طبق قوانین
 
ومقررات محیط زیست .
 
10- پیگیری تهیه ملبوس ، تجهیزات انفرادی ، سلاح ومهمات و بیسیم دستی، ثابت و  
 
خودرویی  و ...
 
 
11- پیگیری سوابق میرشکاران محلی و توجیه آنان در خصوص شرح وظایف محوله طبق
 
قوانین ومقررات محیط زیست.
 
12- انعکاس به موقع مشکلات و کمبودهای مناطق چهارگانه وآزاد به مدیریت و تلاش
 
جهت رفع مشکلات .
 
13- انعکاس و پیگیری بناهای ساخته شده غیر مجاز در سالهای قبل و اخذ مجوز از مقامات
 
قضایی جهت تخریب کامل آن بناها
 
14- شرکت پرسنل واحد نظارت وبازرسی در برنامه های سرشماری سالانه وتهیه 
 
   ودر اختیار قرار دادن تجهیزات لازم جهت انجام سرشماری .
 
 15- شرکت در مانور ها
 
16- همکاری وهمراهی با گروه نظارت وبازرسی از تهران
 
17- همکاری با کلیه واحدهای ستادی و اجرایی مرکز اداره کل در جهت پیشبرد اهداف سازمانی در تمامی زمینه ها .
 
18-   همکاری با اردوهای فرهنگی وتفریحی در مناطق چهارگانه به مناسبتهای مختلف .
 
19-   همکاری با قضات سراسر استان وبازدید آنان از مناطق چهارگانه سازمان
 
20-   کشف وتنظیم صورتجلسه علیه پتروشیمی خراسان در خصوص آلوده نمودن رودخانه اترک و تلف شدن آبزیان
 
21-   نظارت بر باغ وحش استان (واقع در شهر بازی بجنورد)
 
22-   نظارت بر عملکرد میرشکاران محلی
 
23-   بررسی نقاط ضعف وقوت واحدهای مختلف تحت مدیریت
 
24-   شرکت در همایشها به مناسبتهای مختلف
 
25-   همراهی وهمکاری با گارد حفاظتی ریاست سازمان در مدت حضور در خراسان شمالی
 
26-   سخنرانی در مدارس به مناسبتهای مختلف
 
27-   برگزاری کلاسهای آموزشی ( GPS، نقشه خوانی و ... )
 
28-   در اختیار قرار دادن سلاح ساچمه زنی سازمانی به میر شکاران محلی ( 4 مورد )
 
 
 
- چ) پیشنهادات:
 
1-    تجدید نظر در خصوص جذب نیروهای گارد اجرایی ( حداقل با مدرک
 
دیپلم و بومی ومحلی.
 
2-    تجهیز پرسنل گارد اجرایی به سلاحهای پیشرفته ، خودرو ، موتور سیکلت و بالگرد که
 
توان مقابله با متخلفین ناشی از شکار وصید را دارا باشد.
 
3-    خرید مستثنیات در مناطق تحت مدیریت سازمان
 
4-    ایجاد راههای ارتباطی در مناطق مختلف به طریقی که فقط از یک نقطه قابل
 
دسترسی باشد .
 
5-    عدم دسترسی دارنده گان اسلحه های ساچمه زنی به فشنگ چهارپاره .
 
6-     عدم واگذاری سلاح بعد از خرید از 3 به 10 سال .
 
7-    محدود کردن شرایط واگذاری سلاح به متقاضیان ( در نظر قرار دادن سن ، شغل ، نوع
 
استفاده و ...
 
8-    تشدید مجازات علیه دارنده گان سلاحهای غیر مجاز .
 
10-کاهش سهمیه مهمات به دارنده گان سلاح و نیز واگذاری سلاح به هر نفر حداقل
 
یک قبضه .
 
11-لغو سلاحهای افرادی که در ارتباط با شکار غیر مجاز دستگیر می شوند .
 
12- استعلام از محیط زیست قبل از واگذاری سلاح به افراد متقاضی سلاح .
 
13- افزایش کلاسهای توجیهی وترویجی محیط زیست جهت بالا بردن سطح آگاهی مردم وکاهش خسارات زیست محیطی .
 
- ه ) نتیجه گیری :
 
(** مطمئنا" در صورت انجام پیشنهادات فوق در کشور موارد ذیل کمترین نتیجه
 
 مورد انتظار خواهد بود)
 
1-    افزایش کارایی پرسنل گارد اجرایی .
 
2-    کاهش تخلفات نسبت به سالهای گذشته .
 
3-    کاهش ساخت وسازهای غیر مجاز در مناطق تحت مدیریت .
 
4-    افزایش آگاهی اقشار مختلف مردم در زمینه های حفاظت محیط زیست .
 
5-    افزایش امنّیت وحوش در مناطق چهارگانه .