·         اجرای قوانین و مقررات استخدامی و انجام امور استخدامی
·         انجام امور پرسنلی (خروج از خدمت، انتصاب، انتقال، مرخصیها، باز خرید، بازنشستگی و......)
·         تهیه  و صدور احکام
·         عقد و تمدید قراردادهای استخدامی
·         تامین رفاه عمومی کارکنان
·         صدور گواهی و معرفی نامه اشتغال
·         انجام امور مربوط به حضور و غیاب کارکنان
·         تنظیم و ارئه برنامه و انجام امور مربوط به سرویس ایاب و ذهاب کارکنان
·         نظارت بر نحوه انجام وظایف خدمتگذاران
·         جمع آوری و تهیه انواع آمارهای پرسنلی بر حسب گروه، شغل، تحصیلات، جنسیت و....
·         تهیه و تنظیم فرمهای ارزشیابی سالانه کارکنان
·         انجام امور مربوط به بازنشستگی پرسنل